مولای من زائـِرتـان نیـستـم، از دور سـَلام!

 

 

مولای من زائـِرتـان نیـستـم، از دور سـَلام!
تـو زنـدگـی حـرفهـایـی هـست ،
که فقـط و فقـط ،
بـایـَد بـروی “بـاب  الجـواد” . . .
کلمـه هـا را دانه کنـی ،
دانه هـای ِ اشـک .
بـِکِـشـانی شـان دنبـال ِ هـَم ،
شبیه ِ یکــ تـسبیـح ،
بِـچـَرخـانی شـان تـوی ِصـورتـتـــ ،
ذِکــر بگیـری ،
و بـَعـد ،
انگـار کـه تـسبیح پـاره بـشـود ،
دانـه هـا بیـاینـد تـا بـِچـِکـَنـد روی ِ سنـگــهـای ِ حـرم . . .
بـاز هـم دَربـِدَر شـب شـدم ،
” ای نـور سـَلام “
بـاز هـم زائـِرتـان نیـستـم ،
” از دور سـَلام “

متن درباره امام رضا,مناجات با امام رضا,درد و دل با امام رضا,زیارت امام رضا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: