ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق انتخاب شد (تصاویر)

ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق انتخاب شد انتخابات دختر شایسته یا ملکه زیبایی سالانه در کشورهای جهان برگزار میشود و بر اساس معیار فرهنگی هر کشور دختری را به عنوان ملکه زیبایی یا دختر شایسته آن کشور انتخاب میکنند تا الگویی برای سایر دختران جوان آن جامعه باشد.

در کشور عراق نیز طی مراسمی در بغداد فیان سلیمانی به عنوان ملکه زیبایی و دختر شایسته عراق در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق

دختر شایسته ۲۰۱۷ عراق

عکس های مراسم دختران شایسته ۲۰۱۷ عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

عکس های مراسم دختران شایسته ۲۰۱۷ عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

عکس های مراسم دختران شایسته عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

عکس های مراسم دختران شایسته عراق

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

تصاویر مراسم ملکه زیبایی ۲۰۱۷ در بغداد

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

تصاویر مراسم ملکه زیبایی ۲۰۱۷ در بغداد

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

عکس های دختران شایسته ۲۰۱۷ بغداد

ملکه زیبایی 2017 عراق,دختر شایسته 2017 عراق

ملکه زیبایی ۲۰۱۷ عراق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: