میان پرواز تا پرتاب تفاوت است…

از حکیمی پرسیدند:
چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟
با خنده جواب داد:
آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته را گاز بگیری .

میان پرواز تا پرتاب تفاوت از زمین تا آسمان است .
پرواز که کنی،
آنجا میرسی که خودت می خواهی .
پرتابت که کنند ،
آنجا می روی که آنان می خواهند .
پس پرواز را بیاموز…!!!
پرنده ای که “پرواز” بلد نیست،
به “قفس” میگوید….
“تقدیر”

به "قفس" میگوید

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: