میمون های کارگر در چین + عکس

میمون های کارگر در چین ، میمون های رفتگر ، کار کشیدن از میمون ها در چین ، آموزش کارگری به میمون ها در چین

میمون های کارگر

کشور چین صاحب اولین رتبه اقتصاد در جهان روز به روز در زمینه های مختلف در حال پیشرفت میباشد در این کشور به تازگی به حیوانات مختلف آموزش هایی داده میشود تا از آنها برای کمک رسانی خدمات شهری استفاده کنند.

چینی ها با آموزش دادن به میمون ها از آنها در نظافت شهر و کارگری ساختمانی استفاده میکنند.

رفتگران پارکی در چین به میمون ها آموزش داده اند تا در جمع آوری زباله ها آنها را یاری کنند و محیط زیستی پاکیزه برای دیگر جانوارن بوجود آورند.

میمون های رفتگر

میمون های کارگر,کارگری کردن میمون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: