نازنـیـن! چشم تـمـنـاي مرا يادت هست؟

نازنـیـن! چشم تـمـنـاي مرا يادت هست؟

روز تشييع دلم حال وهوا يادت هست؟

بـُهــت چشمـان مـن آن روز تمــاشـايـي بــود

تو كه مي رفتي و من مانده به جا يادت هست؟

بـدتـرين حادثه ي قـرن ِ دلم رفـتـن توست

تـو كه تاريخ هميـن واقعه را يادت هست؟

بعد تـو چهره ي من آگهي ترحيم است

بعد تو مرده ام اما تو كجا يادت هست

روح آواره ي من در به در خاطره هاست

راستي ذره اي ازخاطره ها يادت هست؟

روزگاري است كه من رفته ام از ياد خودم

تـو بـگـو هيچ مـرا، اسـم مـرا يـادت هسـت؟

رفـتـه بودي كه بيايي نـكـند يادت رفت؟

حاضرم شرط ببندم به خدا يادت هست…

http://media.jamnews.ir/Original/1393/02/25/IMG16090924.JPG

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: