نازنـیـن! چشم تـمـنـای مرا یادت هست؟

نازنـیـن! چشم تـمـنـای مرا یادت هست؟

روز تشییع دلم حال وهوا یادت هست؟

بـُهــت چشمـان مـن آن روز تمــاشـایـی بــود

تو که می رفتی و من مانده به جا یادت هست؟

بـدتـرین حادثه ی قـرن ِ دلم رفـتـن توست

تـو که تاریخ همیـن واقعه را یادت هست؟

بعد تـو چهره ی من آگهی ترحیم است

بعد تو مرده ام اما تو کجا یادت هست

روح آواره ی من در به در خاطره هاست

راستی ذره ای ازخاطره ها یادت هست؟

روزگاری است که من رفته ام از یاد خودم

تـو بـگـو هیچ مـرا، اسـم مـرا یـادت هسـت؟

رفـتـه بودی که بیایی نـکـند یادت رفت؟

حاضرم شرط ببندم به خدا یادت هست…

http://media.jamnews.ir/Original/1393/02/25/IMG16090924.JPG

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: