نقشه مشهد روی شال انوشه انصاری در اسکار (عکس)

عکس نقشه هوایی مشهد روی شال انوشه انصاری 

مجله مراحم؛ شال انوشه انصاری، نقشه هوایی مشهد بود به نشانه اینکه در فضا هیچ مرزی وجود ندارد.

انوشه انصاری ددر اسکار, نقشه مشهد روی شال انوشه انصاری
انوشه انصاری ددر اسکار, نقشه مشهد روی شال انوشه انصاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: