نمایشگاه خودروهای کلاسیک در اصفهان

نمایشگاه خودروهای کلاسیک در محوطه کاخ چهلستون اصفهان دایر است.

 

http://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623927438088_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623187996789_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623355229083_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623187996789_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623240100881_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623278008947_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623372077113_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623508109352_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623585485487_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623639461582_b.jpghttp://www.ana.ir/media/imagereport/1394/11/19/635905623702953694_b.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: