نوزادی که بدنش سوخت +تصاویر

مجله مراحم: سی وهشت سال قبل تمام بدن یک نوزاد “به غیراز صورتش” درآتش سوخت.

درسال۱۹۷۷ عکس مراقبت ویژه ازیک کودک جزغاله شده درمطبوعات سرتاسردنیا چاپ شد؛نوزادی که سرتاپایش سوخته بود و کسی امیدوارنبود که زنده بماند.

هرکس که این عکس را می دید حدس میزد که مادر نوزاد  او را در آغوش گرفته اما واقعیت چیزدیگری بود !
آن زن مادربچه نبود ، اوسوزان برگر،سرپرستار بیمارستان” آلبانی نیویورک” بود که روزهای متوالی ،همچون یک مادر دلسوز از نوزادسوخته مراقبت کرد وشبانه روز به تیمارآن موجود معصوم پرداخت تابالاخره معجزه خدارابه چشم دید ونوزادرا از مرگ حتمی نجات داد.

 

نوزادی که بدنش سوخت +تصاویر

حالا ۳۸سال از آن روزهاگذشته و”آماندااسکارپیناتی”یعنی همان “نوزادکوچک” به “خانمی رشید “تبدیل شده و بالاخره دراواسط سال۲۰۱۵ موفق شده که پرستارش را از طریق رسانه های مجازی پیداکند ودرآغوش بکشد.

سوزان برگر “پرستارفرشته صفت”وقتی پس از این همه سال باآغوش گرم واشک آمانداپیناتی مواجه شد گفت:”وقتی فهمیدم نوزادی که عاشقانه تیمارش کردم این همه سال به دنبالم میگشته زبانم بندآمد.”

 

نوزادی که بدنش سوخت +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: