نوزاد یک روزه سرراهی به بهزیستی تحویل داده شد +تصاویر

نوزاد یک روزه سرراهی به بهزیستی تحویل داده شد +تصاویر

 نوزاد یک روزه‌ با ضایعه نخاعی که عصر جمعه در پدیده مشهد پیدا شده بودبه دستور مقام قضایی تحویل بهزیستی شد.

  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
 پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
 پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
 پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
  پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
 پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
 پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد
پیدا شدن نوزاد یک روزه در پدیده مشهد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: