نگاهت رو به دوست داشتن عوض کن…

ميدوني نصف بيشتر دلخوريات از آدما برميگرده به خودت ؟ اشکال کار درست از جايي شروع ميشه که تويه رابطه طرف مقابلتو شبيه خمير بازي ميبيني و ميخواي اونو به شکلي در بياري که دوست داري …

شکل دادن يه خمير لذت بخشه اما شکل دادن به يه آدم ، غير ممکن … فرسوده ات ميکنه و البته اون آدم رو هم … اينو ياد بگير هر آدمي شکل خودشه …

برچسب بد و خوب نزن رو آدما … اگر ميتوني به همون شکل دوستش داشته باش اگر نميتوني بي دلخوري ، بي قضاوت بزارش کنار …

آدما مشابه خودشون رو پيدا ميکنن … شايد آدمي که الان کنارته و هميشه ازش دلخوري مشابهت نيست … به جاي تغيير دادنش رهاش کن … يا اگه کنارش ميموني به همون شکلي که هست دوستش داشته باش …

ساده بگم دوست داشتن به حرف راحته ولي در عمل سخت … دوست داشتن يعني پذيرفتن خمير مايه وجودي يه آدم بدون دست بردن به اصلش … نگاهتو به دوست داشتن عوض کن…

عشق,دوست داشتن

متن های عاشقانه فلسفی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: