همایش هواداران حسن روحانی (تصاویر)

همایش هواداران حسن روحانی شب گذشته در خانه والیبال با حضور پرشور هواداران و جمعی از هنرمندان برگزار شد

همایش انتخاباتی حجت السلام حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری عصر روز گذشته پنجشنبه در خانه والیبال تهران برگزار شد.

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی در سالن والیبال

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

  همایش هواداران حسن روحانی

همایش انتخاباتی هواداران حسن روحانی برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

همایش هواداران حسن روحانی

همایش هواداران حسن روحانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: