هوای تهران در روز هوای پاک ! + تصاویر

هوای تهران در روز هوای پاک ! + تصاویر

تهران در روز هوای پاک

 تصاویر آلودگی هوای تهران

تصاویر این گزارش آلودگی هوای تهران را در روز هوای پاک نشان می‌دهند.

مجله مراحم : تصاویر آلودگی هوای تهران را در روز چهارشنبه با شاخص کیفی ۱۲۵ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس نشان می دهد. از سال ۱۳۷۴ روز ۲۹ دی ماه به عنوان روز ملی هوای پاک نامگذاری شد و تمامی دستگاه ها موظف به ارائه برنامه های اجرایی خود در راستای کاهش آلودگی هوا هستند.

در ادامه تصاویر ایرنا از آلودگی هوای تهران را در روز هوای پاک ببینید.
 
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
 آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
 آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
 آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
 آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
 آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران
آلودگی هوای تهران , هوای تهران در روز هوای پاک , روز هوای پاک , تصاویر آلودگی هوای تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: