وقتش بچه‌ها را از شیر می گیرند…

 

مادرها ، به وقتش بچه ها را از شیر می گیرند،
ولی بچه ها مثل ابر بهار اشک می ریزند،

مادرها اما هیچ اعتنایی نمی کنند،

بیچاره بچه ها خبر ندارند که این مادر های مهربان می خواهند برابر شان سفره هایی از غذا پهن کنند.

خوشا به حال آنها که گرفتن های خدا را از این دست بدانند.

خوشا به احوال آنها که بدانند اگر خدا چیزی را از آدمی می گیرد، نمی گیرد جز انکه می خواهد بهتر و بیشترش را بدهد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: