وقتی که جلوی شما یک سبد میوه می آورند

بزرگی میگفت :

يك وقت، جلوى شما يك سبد سيب مى آورند.
شما اول براى كناريتان برمى داريد، دوباره بعدى را به نفر بعدى ميدهيد …
دقت كنيد!
تا زمانيكه براى ديگران بر مى داريد، سبد مقابل شما ميماند. ولى حالا تصور كنيد همون اول براى خود برداريد؛ ميزبان سبد را به طرف نفر بعد مى برد!
نعمتهاى خدا اينطور است، با بخشش، سبد را مقابل خود نگه داريد.

 

 سبد سیب , والپیر سبد سیب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: