وقتی که جلوی شما یک سبد میوه می آورند

بزرگی میگفت :

یک وقت، جلوى شما یک سبد سیب مى آورند.
شما اول براى کناریتان برمى دارید، دوباره بعدى را به نفر بعدى میدهید …
دقت کنید!
تا زمانیکه براى دیگران بر مى دارید، سبد مقابل شما میماند. ولى حالا تصور کنید همون اول براى خود بردارید؛ میزبان سبد را به طرف نفر بعد مى برد!
نعمتهاى خدا اینطور است، با بخشش، سبد را مقابل خود نگه دارید.

 

 سبد سیب , والپیر سبد سیب

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: