پارسی را پاس بداریم… (سری ۲)

به جای واژه بیگانه «اتکاء بنفس» واژه پارسی «-خود استواری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اتفاقات» واژه پارسی «خودبخودی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اثاث» واژه پارسی « بار و بُنه» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اپتیک» واژه پارسی « : چَشمی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اثبات» واژه پارسی « اُستانش» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اجاق» واژه پارسی « آتشدان» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اجبار» واژه پارسی «بایستگی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اجداد» واژه پارسی «-نیاکان» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اجبارا» واژه پارسی «زوری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اجتماعی» واژه پارسی «مردمی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

به جای واژه بیگانه « اپتومتری» واژه پارسی « بینایی‌سنجی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اتفاقات» واژه پارسی «پیامدها» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه «اصناف» واژه پارسی «پیشه‌ورها» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

به جای واژه بیگانه «اجتناب» واژه پارسی « پرهیز» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

 


به جای واژه بیگانه « اجر» واژه پارسی «پاداش» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(2)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: