پارسی را پاس بداریم… (سری ۳)

به جای واژه بیگانه « احد» واژه پارسی «یکتا» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه « احاطه » واژه پارسی «فراگیری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه « احداث » واژه پارسی «ساخت» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «احترام » واژه پارسی «ارج» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «احتراما » واژه پارسی «باسنایش» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «احتمال » واژه پارسی «گمانه» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «احتیاج» واژه پارسی « نیاز» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «احتیاط» واژه پارسی «پروا» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «اخاذی» واژه پارسی «باج‌گیری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «اخبار» واژه پارسی «رویدادها» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)


به جای واژه بیگانه «اختراع» واژه پارسی « نو آوری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)


به جای واژه بیگانه «اختصار» واژه پارسی «چکیده» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

 


به جای واژه بیگانه «اختصاص» واژه پارسی «ویژگی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)


به جای واژه بیگانه «اختفاء» واژه پارسی «پنهان » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)


به جای واژه بیگانه «اختلاف نظر» واژه پارسی «ناهم‌نگری » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(3)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: