پارسی را پاس بداریم… (سری ۴)

پارسی را پاس بداریم

به جای واژه بیگانه «اختلال حواس» واژه پارسی «پریشانی خرد» را بکار ببریم
 
پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اختلاف» واژه پارسی « ناسازگاری » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اراذل» واژه پارسی «فرومایگان» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اختلاط» واژه پارسی «آمیزش، » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «احوال» واژه پارسی « چگونگی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «احتیاجات» واژه پارسی « نیازها » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اذان» واژه پارسی «بانگ نماز» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «احتمالا » واژه پارسی « انگارکه» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اذیت» واژه پارسی « آزار » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اکاذیب» واژه پارسی «ژاژها» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اَشکال» واژه پارسی «گونه‌ها» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه « اصل» واژه پارسی «ریشه» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه « اصحاب» واژه پارسی «یارها» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه « اصلا» واژه پارسی «هرگز » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

به جای واژه بیگانه «اصلاح» واژه پارسی «ویرایش» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(4)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: