پارسی را پاس بداریم…

به جای واژه بیگانه «ابد» واژه پارسی «جاوید » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)
 

به جای واژه بیگانه «آلات موسیقی» واژه پارسی «خُنیایگان » را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اباء » واژه پارسی «رویگردانی » را بکار ببریم

 
پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «ابتدایی» واژه پارسی « آغازین» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «ابتکار» واژه پارسی « نوآوری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «ابتلاء» واژه پارسی «دُچاری» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتفاق» واژه پارسی «رویداد» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتصال» واژه پارسی « پیوستن» را بکار ببریم

 

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتباع» واژه پارسی « شهروندان» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)
 

به جای واژه بیگانه «اتاق» واژه پارسی « سراچه» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتکاء» واژه پارسی « پشت دادن بر» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتمام» واژه پارسی « سرانجام » را بکار ببریم

 

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتحادیه» واژه پارسی «همگرایان» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اتحّاد» واژه پارسی «همبستگی» را بکار ببریم

پارسی را پاس بداریم(1)

به جای واژه بیگانه «اثر» واژه پارسی «نشانه» را بکار ببریم

 

پارسی را پاس بداریم(1)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: