پریدن از شعله های آتش با اسب ! + تصاویر

پریدن از شعله های آتش با اسب ! + تصاویر

عبور با اسب از میان شعله‌های آتش در اسپانیا

مجله مراحم : جشنواره لاس لومیناریاس د سان آنتون که در آن با اسب از میان شعله های آتش عبور می کنند در منطقه سان بارتلمه د پینارس واقع در استان آبیلای اسپانیا برگزار شد.
 
این مراسم به افتخار سنت آنتونی راهب بزرگ حامی حیوانات همه ساله در این منطقه برگزار می شود.
 
این جشنواره در شب قبل از روز سنت آنتونی، برگزار می‌شود و شرکت کنندگان معتقدند این کار موجب برکت و حفاظت از آنان و حیوانات تا سال آینده است.

جشنواره لاس لومیناریاس د سان آنتون در استان آبیلای اسپانیا

 
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
 جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا
جشنواره لاس لومیناریاس , پریدن از شعله های آتش با اسب , روز سنت آنتونی , استان آبیلای اسپانیا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: