پسر چسب فروش…. حذف

پدرش بهش گفت این ۱۰۰۰ تا چسب زخم رو بفروش تا برایت کفش بخرم…
بچه نشست وباخود فکر کرد……

یعنی باید ارزو کنم ۱۰۰۰نفر یه جایشان زخم شود تامن کفش بخرم؟؟
ولش کن همین کفشهای پاره خوبه…….

خدایا
گاهی دلهای بزرگ را انچنان درون سینه هایی کوچک میگذاری
که شرمسار میشوم از بزرگی که برای خود ساخته ای…

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: