پشت هر پنجره دیوار ، دلت می آید؟

پشت هر پنجره دیوار ، دلت می آید ؟ 

من و تنهایی و تکرار ، دلت می آید ؟

  تو فقط سعی بر آنی که مسافر باشی

  چشم من در پی اصرار ، دلت می آید ؟

  من کمی تلخ مرا خط بزن از زندگی ات

  جای من فاصله بگذار ، دلت می آید ؟

  من کمی تلخ ، کمی شاعر عاشق پیشه

  بر من این تلخی بسیار دلت می آید ؟

  پشت هر پنجره لبخند و غزل زیبا نیست

   پشت هر پنجره ، دیوار ، دلت می آید ؟  

 

پشت هر پنجره دیوار ، دلت می آید؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: