پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند

پنج چیز است که نمی توان آنها را باز گرداند:

۱. سنـــــگـــــ …….. پس از پرتاب شدن
۲. حـــــرفـــــــ ……….. پس از گفتن
۳. موقعیت …… پس از پایان یافتن
۴. زمــــــــــان …………. پس از گذشتن
۵. دل ……………….پس از شکستن

 ♦ هرگز به کسی حسادت نکن بخاطرنعمتی که خدا به او داده …
زیرا تو نمیدانی خداوند چه چیزی را از او گرفته است …

و غمگین مباش وقتی خداوند چیزی را از تو گرفت …
زیرا تو نمی دانی خداوند چه چیزی را عوض آن به تو خواهد داد .

 

زود قضاوت کردن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: