پیامک و جملات فلسفی از بزرگان

jaomle65

نه طوطی باش که گفته دیگران را تکرار کنی و نه بلبل باش که گفته خود را هدر دهی . . .

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست میکند اگر همه بغیر از خودم کور بودند

من نه به خانه باشکوه احتیاج داشتم نه به مبل عالی . . .

بنیامین فرانکلین

 

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

جایگاه انسانیت قلب خاموش اوست ، نه ذهن وراجش . . .

جبران خلیل جبران

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

n بار سقوط کردی n+1٬ بار برخیز  . . .

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

نه وام میدهم نه وام میستانم زیرا وام راهی است بسوی تباهی . . .

شکسپیر

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

بی سوادان قرن ۲۱ کسانی نیستند که نمی توانند بخوانند و بنویسند بلکه کسانی هستند

که نمی توانند آموخته های کهنه را دور بریزند ودوباره بیاموزند . . .

الوین تافلر

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم, کوتاهی از همت و کوشش ماست

محمد حجازی

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

آنهایی که غم کمتری دارند با خودنمایی بیشتری می گریند. . .

تاسمیت

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

اگرهمواره همچون گذشته بیندیشید همان چیزی رابدست می آورید که تابحال کسب کرده اید. . .
.
مجله مراحم (دات کام)

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

هیچگاه بایک نادان جروبحث نکن زیراآنان که شما

رانظاره می کنند نادانترازآن هستند که تشخیص درست دهند . . .

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

نه ازخودت تعریف کن ونه بدگویی ، زیرا اگرتعریف کنی نمی پسندند

واگر بدبگویی تورابیش ازآنچه اظهارمی کنی بدمی پندارند . . .

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

اگرقرارباشد به طرف هرسگی که پارس میکند سنگ پرتاب کنی هرگزبه مقصد نمیرسی . . .

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

چهره یک زن ،نماینده شوهراووپیراهن یک مرد معرف زن اوست. . .

مثل یوگسلاوی

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

هیچگاه نمی توان بامشت گره کرده ، دستی را به گرمی فشارداد . . .

گاندی

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

 

موفقیت بدست آوردن چیزی است که دوست داری

اما خوشبختی دوست داشتن چیزی است که به دست آورده ای . . .

* * * * اس ام اس فلسفی * * * *

باطن وسیرت واقعی مردم رادرزمان بدبختیشان می توان شناخت. . .

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: