پیرمرد مسیحی که آموزگار قرآن است ! + تصاویر

پیرمرد مسیحی که آموزگار قرآن است ! + تصاویر

پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن

مجله مراحم ; آقای عیاد مسیحی یک پیرمرد ۹۰ ساله در یکی از روستاهای استان منیای مصر زندگی می‌کند. او یک مسیحی است اما به کودکان این روستا خواندن و نوشتن قرآن و زبان عربی را یاد می‌دهد.
 
 
 
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن
پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن , پیرمرد مسیحی آموزگار قرآن در مصر, آموزگار مسیحی آموزش قرآن , عیاد مسیحی آموزگار قرآن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: