پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند (داستانک)

پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند (داستانک)

شاه عباس از وزیر خود پرسید:”امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟”

وزیر گفت:”الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!”

شاه عباس گفت:”نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه دوزان،
چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند،
بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.”

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: