آیا پیکر جان باختگان زیر آوار پلاسکو ذوب شده!؟ (تصاویر)

تصاویر/ فلزات گداخته در پلاسکو؛ زیر این آوار پیکری نهفته است؟

پس از هفت شب از حادثه پلاسکو هنوز هم پس از آوار برداری امدادگران و جستجو گران با آهن های گداخته ساختمان پلاسکو مواجه می شوند که عملیات آوار برداری و جستجوی اجساد را بسیار سخت و طاقت فرسا می سازد. در زیر آهن های گداخته شده در میان آوار ساختمان را در هفتمین شب آوار برداری مشاهده می کنید.

آهن و فولاد ذوب شده زیر آوار پلاسکو

مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذوب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو
مواد مذاب زیر آوار پلاسکو,فولاد ذب شده آوار پلاسکو,فلزات مذاب پلاسکو,فلزات گداخته پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: