چند نکته حکیمانه…

کمی تامل…

آنقدر خوب باشيد که ببخشيد، امّا آنقدر ساده نباشيد که دوباره اعتماد کنید!

قدر لحظه ها را بدانيد! زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.

از کسی که به شما دروغ گفته نپرسيد: چرا؟ چون سعی می كند با دروغهای پی در پی، شما را قانع كند!

هرچیزی در زمان خودش رخ میدهد باغبان حتی باغش را هم غرق آب کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.

جاده زندگی نبايد صاف و هموار باشد وگرنه خوابمان می برد! دست اندازها نعمت بزرگی هستند.

و نکته ی آخر :
هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند! پس مراقب گفتارتان باشيد.

 

نکات حکیمانه

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: