چهره خندان مار کبرا + تصاویر

 

چهره خندان مار کبرا

vspace=5px

مجله مراحم : در شمال هند روستایی وجود دارد به نام گوریگانی که مردم به صورت مسالمت آمیزی با مارها زندگی می کنند و کودکان هم خیلی راحت با مارها بازی می کنند. در این تصاویر مردی را مشاهده می کنید که به کودکان یاد می دهد چگونه با مارها رفتار کنند و آنها را در دست بگیرند. ماری که می خواهیم به شما نشان دهیم به تازگی در این روستا و حتی در کل هندوستان به شهرت رسیده است.

چهره خندان مار کبرای مشهور

چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور
چهره خندان مار کبرا , چهره خندان مار کبرای مشهور

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: