چیستان

چیستان

۱- چه پرنده ای است اگرنامش رابرعکس کنیم نام پرنده دیگری می شود؟

۲- آن کدام گیاه است که اگرنصفش کنی نیم آن لنگ ونیم دیگرش غصه باشد؟

۳- آن چیست به قدر یک گلابی است، هم سرخ وسفیدوسبزوآبی است، مه نیست ولی چوماه روشن بی جان بود وستانداوجان.محفوظ همیشه درحبابی ست؟

۴- سه دکان تودرتواولی چرم فروش دومی پرده فروش سومی یاقوت فروش؟

۵- آن کدام یکی است که دو نمی شود وکدام دوتااست که سه تا نمی شود؟

۶- آن چیست که دیروز فردا بود؟

۷- هم نام شهری است هم زیور پا؟

 *

*

*

*

*

*

  جواب
۱- غاز
۲- شلغم نیم آن لنگ است درمعنی
۳- لامپ
۴- انار
۵- خدا دو نمی شود و شب و روز هم سه تا نمی شود
۶- امروز
۷- خلخال

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: