کاروان صد نفره و دو راهزن (داستانک)

کاروان صد نفره و دو راهزن (داستانک)

كاروانی از مردمان قدیم
شكایت به نزد حاكم بردند كه دو راهزن ، كاروان صد نفری ما را غارت كردند . حاكم با تعجب پرسید :
« چگونه صدنفر از پس دو نفر بر نیامدید ؟»
یكی از آنان در پاسخ گفت : « آن ها دو نفر بودند همراه
و ما صد نفر بودیم تنها!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: