کاروان صد نفره و دو راهزن (داستانک)

کاروان صد نفره و دو راهزن (داستانک)

کاروانی از مردمان قدیم
شکایت به نزد حاکم بردند که دو راهزن ، کاروان صد نفری ما را غارت کردند . حاکم با تعجب پرسید :
« چگونه صدنفر از پس دو نفر بر نیامدید ؟»
یکی از آنان در پاسخ گفت : « آن ها دو نفر بودند همراه
و ما صد نفر بودیم تنها!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: