کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی (سری ۳)

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی و مجموعه از کاریکاتور های فرهنگی درباره مشکلات جامعه را در زیر گرداوری نموده ایم کاریکاتورهای اجتماعی و کنایه آمیز که به صورت طعنه آمیزی به مشکلات جامعه اشاره میکند.

کاریکاتورها همیشه بیانگر مشکلات و آسیب ها به زبان طنز هستند.

در زیر تعدادی از کارتون های جالب را مشاهده خواهید کرد.

کاریکاتور زیست محیطی

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور زیست محیطی

کاریکاتور اعتیاد به قلیان

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور اعتیاد به قلیان

کاریکاتور اعتیاد به موبایل

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور اعتیاد به موبایل

کاریکاتور مسکن مهر

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور مسکن مهر

کاریکاتور یارانه

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور یارانه

کاریکاتور آرایش

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور آرایش

کاریکاتور قبض آب و برق

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور قبض آب و برق

کاریکاتور تولید ملی

کاریکاتور های فرهنگی و اجتماعی,کاریکاتور تولید ملی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: