نحوه گرفتن کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی + شرایط

کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی طرحی جدید است که توسط بیمه تامین اجتماعی انجام میشود سازمان تامین اجتماعی با ارائه کمک هزینه به زوجهای تحت پوشش و دارنده دفترچه بیمه مبلغی را پرداخت میکند برای گرفتن کمک هزینه از تامین اجتماعی باید دارای شرایط ارائه شده آنها باشید قانون پرداخت کمک هزینه به زوجهای تحت پوشش تامین اجتماعی اقدامی پسندیده در راستای سهولت ازدواج جوانان صورت گرفته است که در ادامه به آن میپردازیم.

کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

حمایت‌هایی که از آنها تحت عنوان کلی «تأمین اجتماعی» نام برده می‌شود، در کنار تلاش برای تأمین آرامش خاطر نیروهای شاغل
در عرصه‌های کار و تولید نسبت به آینده، گاهی اوقات جنبه‌های تشویقی هم دارند و ابعاد دیگری از زندگی اجتماعی اقشار تحت پوشش را نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

یکی از این موارد خاص، پرداخت کمک هزینه ازدواج است که هدف از پرداخ
ت آن ترغیب بیمه‌شدگان به ازدواج است. کمک هزینه ازدواج که از ســوی ســازمان تأمین اجتماعی
به بیمه‌شدگان واجد شرایط پرداخت می‌شود، هدیه و شادباشی است که این سازمان به بیمه‌شدگانی که تشکیل خانواده جدید می‌دهند، می‌پردازد.

 

این کمک هزینه به بیمه‌شدگانی که برای اولین بار ازدواج می‌کنند، پرداخت می‌شــود
و میزان آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه‌شده است
. مزد یا حقوق متوســط هر بیمه‌شــده از تقســیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه‌شــده در دو ســال قبل از ازدواج که برمبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد ۲۴ به دست می‌آید.

شرایط دریافت کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

– اولین ازدواج بیمه شده باشد.

– عقد ازدواج از نوع دائم باشد و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

– در تاریخ ثبت ازدواج، رابطه استخدامی بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد
و بیمه شده در یکی از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی در حال کار باشد.

– بیمه شده در پنج سال پیش از ازدواج، حداقل حق بیمه ۷۲۰ روز کار را به شعب تأمین اجتماعی پرداخته باشد.

بیمه شدگان تأمین اجتماعی باید به شعبه‌ای کــه حق بیمه در آن واریز می‌شــود،
مراجعه کنند. هنگام مراجعه به شــعبه تأمین اجتماعــی برای دریافت این کمک هزینه، همراه داشــتن مدارکی همچون

-اصل دفترچه درمانی بیمه‌شده

-اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه بیمه‌شده و همسرش

-اصل و فتوکپی تمامی صفحات عقدنامه، ضروری است.

کمک هزینه ازدواج از تامین اجتماعی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: