گاهى به پُشت سر نگاه کن …

گاهى به پُشت سر نگاه کن
شاید هنگام عبور ، ندانسته قلبى را شکستى…
گاهى به پشت سر نگاه کن
ببین براى رسیدن به موفقیت امروزت، از چه کسانى کمک گرفتى و حالا فراموش کردى…
گاهى به پُشت سر نگاه کن
قدرِ چیزهایى که دارى را مى دانى یا نه؟
گاهى به پُشت سر نگاه کن
تجربیات تلخ و شیرین زندگیت را بنگر و از همه آنها براى ادامه مسیر بهره مند شو…
گاهى به پُشت سر نگاه کن
ببین کجا بخشش کردى و کجا کینه به دل گرفتى، بخشش هایت را زیاد و کینه هایت را فراموش کن…
گاهى به پشت سر نگاه کن
ببین پُشت سرت منظره اى زیبا بجا گذاشتى یا مخروبه اى ویران؟
گاهى به پشت سر نگاه کن
ببین توانستى الگوى فردى دیگر باشى، یا با شهرت و غرور و اشتباه الگوى ذهنى ایده آلِ خیلى ها را از بین بردى؟
گاهى به پُشت سر نگاه کن
ببین مسیرى که آمدى ، مسیر موفقیت است یا بن بستى رو به شکست؟
گاهى به پُشت سر نگاه کن
ببین رد پاهایت را خدا قبول میکند، یا توبه کن و گامهایت را فقط به سوى او بردار…

 

گاهى به پُشت سر نگاه کن

 

با تشکر از سحر از مشهد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: