گاهى به پُشت سر نگاه كن …

گاهى به پُشت سر نگاه كن
شايد هنگام عبور ، ندانسته قلبى را شكستى…
گاهى به پشت سر نگاه كن
ببين براى رسيدن به موفقيت امروزت، از چه كسانى كمك گرفتى و حالا فراموش كردى…
گاهى به پُشت سر نگاه كن
قدرِ چيزهايى كه دارى را مى دانى يا نه؟
گاهى به پُشت سر نگاه كن
تجربيات تلخ و شيرين زندگيت را بنگر و از همه آنها براى ادامه مسير بهره مند شو…
گاهى به پُشت سر نگاه كن
ببين كجا بخشش كردى و كجا كينه به دل گرفتى، بخشش هايت را زياد و كينه هايت را فراموش كن…
گاهى به پشت سر نگاه كن
ببين پُشت سرت منظره اى زيبا بجا گذاشتى يا مخروبه اى ويران؟
گاهى به پشت سر نگاه كن
ببين توانستى الگوى فردى ديگر باشى، يا با شهرت و غرور و اشتباه الگوى ذهنى ايده آلِ خيلى ها را از بين بردى؟
گاهى به پُشت سر نگاه كن
ببين مسيرى كه آمدى ، مسير موفقيت است يا بن بستى رو به شكست؟
گاهى به پُشت سر نگاه كن
ببين رد پاهايت را خدا قبول ميكند، يا توبه كن و گامهايت را فقط به سوى او بردار…

 

گاهى به پُشت سر نگاه كن

 

با تشکر از سحر از مشهد

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: