ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮﯾﻦ کارها توی زندگی

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭها توی
 ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎﺩﻟﻪ !
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﯿﻦ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺟﺪﯼ ﺑﻮﺩﻥ ،
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﯿﻦ ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ ﻭ ﻧﺨﻨﺪﯾﺪﻥ ،
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻥ ،
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﯿﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺮﺩﻥ ،

 میزان موفقیت هر فرد به اندازه رعایت تعادل در زندگی اوست

 

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺨﺖ‌ﺗﺮﯾﻦ کارها توی زندگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: