۲۷ روش برای خودکشی به وسیله برق +تصاویر

مجله مراحم: پزشک اتریشی بریتانیایی StefanJellinek چند روش برای عبور جریان برق از بدن انسان را در کتاب خود نگارش نموده است. وی در این کتاب نشان میدهد که چگونه جریان برق برای ایجاد یک پل الکتریکی بین منبع تغذیه و زمین از بدن انسان استفاده میکند که بسیار خطرناک است و متاسفانه نتایج مخربی را به دنبال دارد اما احتمال وقوع چنین شرایطی بسیار کم است.

مجله مراحم

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

28روش برای مردن با جریان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: