زندگی سخت مادری که ۴ فرزند معلول جوان دارد!

زندگی سخت مادری  که ۴ فرزند معلول جوان دارد!

زهرا نورمحمدی مادر نمونه و فداکاری است که از ۴ فرزند معلول خود مراقبت می کند.

این مادر فداکار اهل آمل، سه پسر و یک دختر دارد که همگی معلول هستند و وی زندگی خود را وقف نگهداری و رسیدگی به امور آنها کرده است. گرچه این خبرگزاری هیچ توضیحی در ذیل عکس ها و درباره مشکلات و مسائل این خانواده نداده است ولی عکس ها به تنهایی گویا هستند.

تصاویری از زندگی سخت مادری مازندرانی که ۴ فرزند معلول دارد

 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی

تصاویری از زندگی سخت مادری مازندرانی که ۴ فرزند معلول دارد

 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی

تصاویری از زندگی سخت مادری مازندرانی که ۴ فرزند معلول دارد

 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
 
 
 
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی
زهرا نورمحمدی,مادر چهار فرزند معلول,مادر فداکار مازندرانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: