کودکی که ۸ ماه گرسنه و سرگردان بود!

مجله مراحم: هزاران کودک متهم به جادوگری می شوند و خبر شکنجه، مرگ یا وحشت آنها به گوش ما می رسد. «Anja Ringgren Loven» امدادگر دانمارکی، نجات بخش این کودک دوساله گرسنه و رها شده نیجری است. این کودک تنها و گرسنه ۸ ماه در خیابان ها سرگردان بود. او که اکنون «امید» نام دارد پس از نجات توسط این خانم امدادگر مورد ملاحظات پزشکی قرار گرفت و اکنون مسیر بهبودی را می پیماید. 

 

کودکی که ۸ ماه گرسنه و سرگردان بود!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

8 ماه سرگردانی کودک دو ساله در خیابان!

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: