فیلم کودکی که طعمه ماهی‌های دریا شد (۱۸+)

فیلم کودکی که طعمه ماهی‌های دریا شد و کودکی که غرق شده و طعمه ماهیان دریا شده است و خورده شدن یک کودک در دریا توسط ماهی پیرانا را ببینید.

فیلم کودکی که طعمه ماهی‌های دریا شد

کودکی در اندونزی به دریا میرود تا اب بازی کند اما موج دریا او را با خود میبرد و همین امر موجب میشود که او در دریا غرق شود و از ماهی های پیرانا به او حمله کنند و جسد او را بخورد.

پیرنا ماهی گوشت خواری است که گوشت طعمه را تا استخوان میخورد و دندانهای بسیار تیز و برنده ای دارد.

خورده شدن یک کودک توسط ماهی پیرانا

 

کودکی که غرق شده و طعمه ماهیان دریا شده استکودکی که غرق شده و طعمه ماهیان دریا شده استکودکی که غرق شده و طعمه ماهیان دریا شده استکودکی که غرق شده و طعمه ماهیان دریا شده است

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: