کثیف ترین مرد ایرانی که ۶۰ سال حمام نرفته

کثیف ترین مرد ایرانی که ۶۰ سال حمام نرفته است را ببینید.

یک پیرمرد ۸۰ ساله اهل شهرستان فراشبند در استان فارس پیدا شده که ۶۰ سال حمام نرفته است و در زباله دانی خارج از شهر زندگی میکند!

کثیف ترین مرد ایرانی که ۶۰ سال حمام نرفته است

کثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

این مرد ۸۰ سال سن دارد و مردم او را حاجی عمو صدا میزنند.

این مرد میگوید که ۶۰ سال است که حمام نرفته و خود را نشسته است و میگوید یک بار صورت خودم را شستم و مریض شدم و برای همین دیگر خودم را نشستم!

کثیف ترین مرد ایرانی که ۶۰ سال حمام نرفته استکثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

کشیدن مدفوع گربه و سگ به جای سیگار

این مرد یک پیپ دارد که آن را پر از مدفوع گربه و سگ میکند و میکشد! و میگوید که طعم این پیپ از همه سیگارهای مختلف ایرانی و خارجی بهتر است!

کثیف ترین مرد ایرانی که ۶۰ سال حمام نرفته است

کثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

خوردن گوشت سگ و گربه

حاجی عمو میگوید که اگر مردم اطرف شهر برایم غذا بیاورند که از انها میخورم ولی اگر غذایی پیدا نکنم از حیوانات ولگرد در این حوالی استفاده میکنم و میخورم او ادعا میکند که تا به حال مریض نشده است و فقط یک بار سرما خورده است.

کثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

این مرد، سگ و گربه های ولگرد را شکار میکند و سلاخی مینماید و سپس انها را زیر خاک دفن میکند و بعد که گرسنه میشود مثل یخچال لاشه انها را از زیر خاک بیرون می اورد و میخورد!

او لاشه حیوانات را با آتش کباب میکند که میکروب هایش از بین برود و بعد آن را میخورد!

کثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

 شکست عشقی باعث شده سر به بیابان بگذارد

مردم روستا میگویند که حاجی عمو در جوانی شکست عشقی خورده است و دختر مورد علاقه اش با کسی دیگر ازدواج نموده است و او به خاطر این اتفاق سر به بیابان گذاشته و ۶۰ سال است که در بیابان و خرابه ها زندگی میکند.

کثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

این مرد در اطراف روستای دژگاه زندگی میکند.

کثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته استکثیف ترین مرد ایرانی که ۶۰ سال حمام نرفته استکثیف ترین مرد ایرانی که 60 سال حمام نرفته است

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: