پسر جوانی در اهواز خود را جلوی قطار انداخت (۱۸+)

خودکشی خودکشی مرد دستفروش از دست ماموران شهرداری

روایت تلخ ماموران شهرداری و دستفروشان بی گناه همچنان ادامه دارد و پایانی بر این تلخی نیست. 

دستفروشانی که از بد زمانه و نداشتن سرمابه کافی برای نان حلال مبارزه میکنند ، اما افسوس و صد افسوس که این کار راه به جایی ندارد و انگار زمانه هم با این مردم مظلوم و حلال خور سر جنگ دارد. 

یک مرد دستفروش در اهواز برای فرار از دست دست تهاجم و ضرب و شتم ماموران شهرداری خودش را زیر قطار انداخته و  به زندگی خود

خودکشی مرد اهوازی در راه آهن

 دستفروشی در اهواز پس از اینکه شهرداری وسایلش را جمع کرد، خود را زیر قطار انداخت و به زندگی خود پایان داد

خودکشی روی ریل قطار در اهواز

خودکشی روی ریل قطار در اهواز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: