چگونه بر مردمی که از من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

 اسکندر که قبل از حمله به ایران مستأصل بود.

پرسید که چگونه برمردمی که ازمردم من بیشتر می فهمندحکومت کنم؟

یکی از مشاوران می گوید:کتاب هایشان را بسوزان…
خردمندانشان را بکش …
و دستور بده به زنان و کودکانشان تجاوز کنند».

اما یکی دیگر از مشاوران پاسخ داد:نیازی به چنین کاری نیست.
از میان مردم آنها را که نمی فهمند به کارهای بزرگ بگمار…
آنها که می فهمند به کارهای پست بگمار…

نفهم ها همیشه شکرگزار تو خواهند بود…
فهمیده ها یا به سرزمین های دیگر کوچ می کنند یا خسته وسرخورده،عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه ای از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد
چقدر تکرار تاریخ سخت است!!

 

چگونه بر مردمی که من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: