جشنواره اقوام امریکایی در نیویورک (تصاویر)

جشنواره بومیان آمریکا در شهر نیویورک برگزار شد.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867866.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867869.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867870.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867873.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867872.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867863.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867868.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867867.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/10/13/4/1867864.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: