چکار کنیم که شیطان وارد خانه مان نشود؟

مجله مراحم: عبدالله بن عوف گفته است:” شبی خواب دیدم كه قیامت شده است و من را آوردند و حساب من را به آسانی بررسی كردند. آنگاه مرا به بهشت بردند و كاخ های زیادی به من نشان دادند. به من گفتند: درهای این كاخ را بشمار ؛ من هم شمردم ۵۰ درب داشت .

بعد گفتند: خانه هایش را بشمار. دیدم ۱۷۵ خانه بود. به من گفتند این خانه ها مال توست. آن قدر خوشحال شدم كه از خواب پریدم و خدا را شكر گفتم

صبح كه شد نزد ابن سیرین رفتم و خواب را برایش تعریف كردم .

او گفت : معلوم است كه تو آیه الكرسی زیاد می خوانی. گفتم : بله ؛ همین طور است. ولی تو از كجا فهمیدی. گفت برای اینكه این آیه ۵۰ كلمه و ۱۷۵ حرف دارد. من از زیركی حافظه او تعجب كردم. آنگاه به من گفت : هر كه آیه الكرسی را بسیار بخواند سختی های مرگ بر او آسان می شود.
 

۱- آیه الكرسی نوری از آسمان است .

۲- آیه الكرسی آیتی از گنج عرش است .

۳- آیه الكرسی باعث ایمنی در سفر است .

۴- آیه الكرسی اعلاء ترین نقطه قرآن است .

۵- ذكر رسول مكرم اسلام در بستر؛ خواندن آیه الكرسی بود .

۶- با خواندن آیه الكرسی انسان دچار هیچگونه آفتی نخواهد داشت .

۷- برای رفع فقر آیه الكرسی موثر است و كمك الهی از غیب می رسد .

۸- همه چیز در آیه الكرسی است یعنی كرسی گنجایش آسمانها و زمین را دارد .

۹- در تنهایی آیه الكرسی بخوانی باعث رفع ترس می شود و از سوی خدا كمك می رسد .

۱۰- آیه الكرسی رادر نماز ها ؛ روزها؛ شبهای ایام هفته ؛ سفرها و در نماز شب و دفن میت بخوانید .

۱۱- هنگام خواب نیز آیه الكرسی بخوانید زیرا با عث می شود خداوند فرشته ای نگهبان و محافظت بگمارد تا صبح سلامت بمانی .

۱۲- هر گاه از درد چشم شكایت داشتی آیه الكرسی بخوانید و آن درد را اظهار نكنید آن درد بر طرف می شود و از آن عافیت می طلبید .

۱۳- پیامبر اسلام (ص) : در خانه ای كه آیه الكرسی خوانده شود ابلیس از آن خانه دور می شود و سحر وجادو در آن خانه وارد نمی شود .

۱۴- آیه الكرسی پایه و عرش الهی است و هدف از خواندن آن این است كه مردم در عبادت جز خداوند كسی را نپرستند و به ذلت فرو نروندو روح یكتا پرستی ایجاد كنند و از بندگی ناروا آزاد شوند و آیه الكرسی عقلها را بیدار و اله حقیقی را معرفی و خدای دانا و توانا را به مردم می شناساند .

۱۵- وقت غروب ۴۱ بار آیه الكرسی را بخوانی حاجت روا می شوی ۰ ( ۴۱ بار تا علی العظیم بخوان یعنی یك آیه ) مجرب است ۰ و برای رفع هم و غم ؛ شفای مریض ؛ درمان درد؛ رحمت خداوند و زیاد شدن نور چشم آیه الكرسی را مدام بخوانید .

۱۶- اگر مومن آیه الكرسی را بخواند و ثوابش را برای اهل قبول قرار دهد خداوند ملكی را بر او مقرر می كند كه برایش تسبیح كند .

۱۷- آیه الكرسی در مزرعه و مغازه پنهان كردن باعث بركت مزرعه و رونق گرفتن كسب است .

۱۸- از پیامبر نقل نموده اند كه : این آیه عظیم تر از هر چیزی است كه حق تعالی آفریده است .

۱۹- چند چیز حافظه را زیاد می كند یكی از آن خواندن آیه الكرسی است .

۲۰- هر شب آیه الكرسی را بخوانی تا صبح در امان خدا هستی .

۲۱- هر صبح آیه الكرسی را بخوانی تا شب در امان خدا هستی .

۲۲- آسان شدن مرگ بوسیله آیه الكرسی است .

۲۳- آیه الكرسی عظیم ترین آیه در قرآن است .

۲۴- برای حفظ مال و جان آیه الكرسی بخوان .

۲۵- آیه الكرسی ویرانگر اساس شرك است .

۲۶- آیه الكرسی سید سوره بقره است

ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻻَ ﺇِﻟَٰﻪَ ﺇِﻻَّ ﻫُﻮَ ﺍﻟْﺤَﻲُّ ﺍﻟْﻘَﻴُّﻮﻡُ ۚ…..

آیت الکرسی

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: