زرشک به این شکل برداشت میشود (تصاویر)

برداشت زرشک – روستای زهان خراسان جنوبی

 

1446037946354_Tati Salahi mohadam-1http://media.isna.ir/content/1446037948039_Tati+Salahi+mohadam-7.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037948788_Tati+Salahi+mohadam-11.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037947867_Tati+Salahi+mohadam-6.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037946635_Tati+Salahi+mohadam-2.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037947587_Tati+Salahi+mohadam-5.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037946994_Tati+Salahi+mohadam-3.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037948242_Tati+Salahi+mohadam-8.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037949349_Tati+Salahi+mohadam-14.jpg/4http://media.isna.ir/content/1446037949537_Tati+Salahi+mohadam-15.jpg/4

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: