روستایی بی آب و علف در ایرانشهر (تصاویر)

مجله مراحم: روستای بوجه را می توان از دور افتاده ترین مناطق شهرستان ایرانشهر نامید . جایی که مردمانش با مشکلات بسیار زیاد آب تهیه می کنند و آب شرب را نیز باید از روستاهای اطراف که چند کلیومتری با آنها فاصله دارد بیاورند.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552239556652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/13940914155224966652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552237996652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552252506652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552254696652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552253446652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552271546652224.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552266706652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552266706652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552273566652224.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552268266652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552267796652214.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552275126652224.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/09/14/139409141552277156652224.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: