شعر فرمانده بسیج برای آمریکا

یکصد لقب و صفتی که امام خمینی علیه الرحمه به آمریکا داد

 

سردار نقدی یکصد لقب و صفتی که امام خمینی علیه الرحمه به آمریکا داده را در شعر خود سرایید! 😐 

 

 

 

 

ای عبد صالح، ای امام آسمانی

آموزگارِ درس های جاودانی

سرفصلِ درس اوّلَت عشقِ وِلا بود

درس برائت، دومین درس شما بود

هر سطر آن برّنده چون شمشیر حیدر

رسواگر و کوبنده ی قوم “ستمگر”۱

یکصد لقب دادی به امریکای “کافر”۲

پس می دهم درسَت، ز اول تا به آخر

گفتی که امریکا “شرور”۳ اولین است

“وحشی ترین”۴ “غارتگر”۵ روی زمین است

در “رأس استثمار”۶ و “استعمارگر”۷، اوست

“غارتگر بین الملل”۸، “اشغالگر”۹، اوست

“رأس جنایت کارها”۱۰، “جانی”۱۱ چو “گرگ”۱۲ است

او “دشمن اصلی”۱۳ است، “شیطان بزرگ”۱۴ است

“رأس تجاوز کارها”۱۵، “شوم”۱۶ و “خبیث”۱۷ است

برجمله ی “طاغوت ها”۱۸، اینک رئیس است

“هر چه گرفتاری است”۱۹ را این دیو آرَد

این “لعنتی”۲۰ “در هر فسادی دست دارد”۲۱

 این “زورگوی”۲۲ “ظالم”۲۳ و “دژخیمِ”۲۴ “جبار”۲۵

در “رأس استکبار”۲۶ “خونخوار”۲۷ “جهانخوار”۲۸

“غارتگر”ست و “سلطه جوی”۲۹ و “نفت خوار”۳۰ است

دایم “چپاول”۳۱ می کند او “مفتخوار”۳۲ است

این غول “دنیا خوار”۳۳، “رأس دشمنان”۳۴ است

در قتل و در “وحشیگری”۳۵ او بی عنان است

در حکم رانی ها “قرون وسطایی”۳۶ است او

اندر حقوق خلق سوفِسطایی است او

از هرچه “بد، بدتر”۳۷، “دخالت گر”۳۸، “کثیف”۳۹ است

“خصم همه ادیان”۴۰ و “اسلام حنیف”۴۱  است

“ام الفساد قرن”۴۲ و “طاغوت”۴۳ “پلید”۴۴ است

بر”ضد خلق”۴۵ و “ضد قرآن مجید”۴۶ است

او “دشمن اصلی اسلام و پَیَمبَر”۴۷

او “فاسد”۴۸ است و “منحرف”۴۹، او “یار کافر”۵۰

“متفرعن”۵۱ و در “کینه”۵۲ با اُشتُر شبیه است

او “باج خواه”۵۳ و “چهره او هم قبیح است”۵۴

“نقشه کش شیطانی”۵۵ و “وسواس خناس”۵۶

او “تفرقه افکن”۵۷، میان امت و ناس

“خائن”۵۸، “منافق”۵۹، “حیله گر”۶۰، “بی رحم”۶۱ و “غدّار”۶۲

“رسوای جاسوسی”۶۳ است، این دیو “ستمکار”۶۴

او “قدرت شیطانی”۶۵ و “فرعون” دوران

“طراح صدها توطئه”۶۶ بر ضد ایران

“سرچشمه کل مصائب”۶۷، “فتنه گر”۶۸ اوست

“مستکبر”۶۹ است و “کودتاچی”۷۰، “سلطه گر”۷۱ اوست

“هر آنچه بدبختی از او”۷۲، از اوست هر “دام”۷۳

“اولاد نامشروع او صهیون و صدام”۷۴

در “توطئه”۷۵، در “جرم باشد دست برتر”۷۶

باشد زِ مِرفَق، “دست او در خون شناور”۷۷

او “مجرم اصلی”۷۸، “جنایتکار اصل”۷۹ است

او “عامل فسق”۸۰ و “هلاک حرث نسل”۸۱  است

“آتش کشیده این سو و آن سو جهان”۸۲ را

“در بند کرده جمله مستضعفان”۸۳ را

“آدم کش”۸۴ و “اهل ترور”۸۵، “بالذات قاتل”۸۶

او “دشمن نوع بشر”۸۷ از اصل باطل

زائر کش و کودک کشان را دستیار است

داعش و “اسرائیل را او همقطار”۸۸ است 

این “سر سپرده”۸۹ نزد صهیون چون غلام است

“ظلمش ز حد بگذشته”۹۰ عمر او تمام است

این “عربده کش”۹۱، “پرهیاهو”۹۲، “دین ستیز”۹۳ است

خواب و خیالاتش گزینه روی میز است

او را لقب دادی “جنایتکار تاریخ”۹۴

کوبیده بر تابوت خود او آخرین میخ

گفتند برخی سُفلگان، مرگش نخواهید

فریاد مردم پاسخش تا ماه و ناهید

گردیده “رسوا”۹۵ی جهان این “خصم ملت”۹۶

“منفورتر”۹۷ از او ندیده کس، به ذلت

بشکسته ای “بت”۹۸ را به اعجاز کلامت

از هر طرف بارَد بر او نفرین، ملامت

آن “قدرت پوشالی”۹۹ و ربِّ خیالی

“در هم شکسته”۱۰۰، ریخته، جای تو خالی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: