توت ها بخشنده ترین درختانند ✔

توت ها بخشنده ترین درختانند ✔

 

توت ها بخشنده ترین درختانند درکمترین زمان به ثمر می نشینند . ثمرشان زیاد کال نمی ماند و زود می رسد .

قبل از آنکه دستانتان را به سمتش دراز کنید میوه هایشان را پایین ریخته اند.

اما…

همین میوه توت ، بیشترین هدر روی را درمیان درختان دارد.

هرسال چند تن توت هایی که در کوچه خیابان ها و حتا حیاط خانه ها جارو می شوند ؛ پای درختان ازبین می روند یا در سطل زباله ها بی استفاده می مانند.

✔”این است نتیجه بخشندگی “✔

بعضی وقت ها ؛وقتی بیش از حد بخشنده می شوی بلااستفاده می مانی ؛ بی ارزش و بی حرمت ….

مراقب باشید💮

وقت، عمر و ثمره مهربانی هایتان را چطور به چه کسانی می بخشید ؟

بعضی توت هایتان را نگه دارید ؛ برای ادمهای قدرشناس و….

چون ادمها خیلی فراموشکارند .

نمی بینند خیلی چیزها را یا اگرهم دیدند زود فراموش می کنند.

نگران از خشکیدن توت هایتان نباشید . همین توت ها وقتی خشک می شوند تازه جان می گیرند.

آنوقت جان می دهند برای فنجانی چای…..   /مجله مراحم

 

04

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: