لانه سازی این پرنده معمار (تصاویر)

مراحل ساخت لانه توسط پرنده معمار

مرغ تنورساز قرمز، آشیانه اش را از خاک رس و گل می سازد. این لانه های مستحکم آنها را از شکارچی ها در امان می‌گذارد.

معماری پرنده ها در ساخت لانه

لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز
لانه پرنده,معماری پرنده,مرغ تنورساز قرمز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: