آقایان دلواپس! چرا کسی دلواپس قشر کارگر نیست! (تصاویر)

کسی دلواپس قشر کارگر نیست! چون همه دلواپس ساپورت رنگی و وازکتومی و مداکره با آمریکا هستند کسی دلواپس اینها نیست چون این دلواپسی منفعتی برایشان ندارد…

صبر کنید تصاویر بارگذاری شوند

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: