ورزش عجیب بوکسنج یا شطرنج همراه با بوکس

 شطرنج همراه با بوکس

شطرنج بوکس، مرکب از دو ورزش بوکس و شطرنج است.

در این مسابقه رقابت حریفان در یازده راند متناوب که متشکل از بازی چهار دقیقه ای شطرنج و سه دقیقه ای بوکس می شود، صورت می پذیرد. نام این ورزش ترکیبی را در فارسی  بوکسنج  پیشنهاد کرده اند.

ورزش عجیب بوکسنج یا شطرنج همراه با بوکس

ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس
ورزش عجیب بوکسنج, شطرنج همراه با بوکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: